Bigbird

Yokosuka E14Y1

Yokosuka E14Y1
Bigbird, Mar 20, 2009