January 27

Discussion in 'OFF-Topic / Misc.' started by Parmigiano, Jan 26, 2009.

 1. Parmigiano

  Parmigiano Member

  Joined:
  Aug 2, 2005
  Messages:
  714
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  16
  Location:
  Campospinoso (PV), Italy
  day of the Shoah

  Sidùn, or Sidon is the Phoenician town now in Lebanon
  This song is the story of the death of a Palestinian baby, but is no different than any other.

  With this post I wish to commemorate all innocents that died in the Shoah and in any other massacre.

  Because the 'little death' of child due to war, shoah, genocide or any other 'adult' reason is always just terrible. No matter if Jew, Palestinian, Kurd or of any other nation.


  View: https://www.youtube.com/watch?v=SlwCeisHWUc

  Original text (Genoa dialect)

  U mæ ninin u mæ
  u mæ
  lerfe grasse au su
  d'amë d'amë
  tûmù duçe benignu
  de teu muaè
  spremmûu 'nta maccaia
  de staë de staë
  e oua grûmmu de sangue ouëge
  e denti de laete
  e i euggi di surdatti chen arraggë
  cu'a scciûmma a a bucca cacciuéi de baë
  a scurrï a gente cumme selvaggin-a
  finch'u sangue sarvaegu nu gh'à smurtau a qué
  e doppu u feru in gua i feri d'ä prixún
  e 'nte ferie a semensa velenusa d'ä depurtaziún
  perchè de nostru da a cianûa a u meü
  nu peua ciû cresce ni ærbu ni spica ni figgeü
  ciao mæ 'nin l'eredítaë
  l'è ascusa
  'nte sta çittaë
  ch'a brûxa ch'a brûxa
  inta seia che chin-a
  e in stu gran ciaeu de feugu
  pe a teu morte piccin-a.

  English text

  My baby, my baby,
  My own baby
  Fat lips in the sun
  in the honey sun

  Sweet benign tumour
  of your mom
  Squeezed in the haze of this,
  sultry, sultry summer
  And now, a clot of blood, ears
  and milk teeth

  And the eyes of soldiers, like mad dogs,
  hunting the lambs
  foam at the mouth
  and chasing people like game
  until the smell of blood
  satisfy the wild thirst

  And after the iron in the throat, the iron of jail,
  And in the wounds, the poisonous seed of deportation
  So that nothing of us, trees, spikes or children,
  May grow any more from the plain to the seashore.

  Goodbye, my baby, the heritage
  is hidden
  in this city that
  is burning, is burning
  in the falling evening
  and in this big sky on fire
  for your little death.

  Hebrew (converted in Latin alphabet)

  sidòn

  yaldì shelì yaldì
  shelì
  sfatàyim shmenìm beshèmesh
  devàsh devàsh

  gidùl emekhà
  màtok shapìr
  sahùt behòm hakayìts
  hamakhanìk

  veakshàv kirìsh dam, oznàyim
  veshnèy khalàv

  ve’eynèi hekhayyalìm keklavìm nilhavìm
  'im haketsèf bapè
  tsayadèi talìm
  sheràdfu et haanàshim kmo tsayìd
  ‘ad shehadàm haperài
  khibàh et tsimaònhem dam
  veakhar-kàkh habàrzel bagaròn, sharshèret hakelè
  ubapetsà’ot, hazerà hara’ìli shel hagarùsh
  madù’a lo yekholìm yotèr ligdòl mamìshur lamezàh
  ‘etsìm lo shibolèt lo ben

  shalòm yaldì, hayerushà
  mustàra
  ba’ìr bazò
  shebo’èr shebo’èr
  beèrev shenofèl
  uba’òr hagadòl haroshèf hazè
  lemavètkha katàn.
   
Loading...

Share This Page