New member

This forum contains affiliate links to products on Amazon and eBay. More information in Terms and rules

ARTESH

Chief Master Sergeant
3,833
5,533
Aug 27, 2017
Tehran, Iran
Thanks Ralph

Thanks Artesh, but sometimes it's a bit difficult, right? 👀🤣🤣
The worst part is that sometimes you can't remember the correct word or grammatical form to explain exactly what you mean, specially if you speak several different languages with different writing systems and grammar.
 

ARTESH

Chief Master Sergeant
3,833
5,533
Aug 27, 2017
Tehran, Iran
Դե, ես սահուն խոսում եմ հայերեն, ասորերեն, պարսկերեն, անգլերեն, քրդերեն և թուրքերեն:

Միջին մակարդակ հունգարերեն, ռումիներեն, լեհերեն, ռուսերեն, հունարեն և արաբերեն լեզուներով:

Հիմնական ՝ վրացերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն և իսպաներեն լեզուներով:

Well, I speak Armenian, Assyrian, Persian, English, Kurdish and Turkish, fluently.

Intermediate level in Hungarian, Romanian, Polish, Russian, Greek and Arabic.

Basic at Georgian, French, German, Italian and Spanish.

"A jak się mówi, nauka nowego języka jest jak nowe życie."

And as it is said, Learning a new language is like a new life.
 

MiTasol

Chief Master Sergeant
4,467
6,143
Sep 19, 2012
Aussie? Is Aussie a Language?
Originally from the States, I meat a family with small children when I first arrived.
I was jabbering away and one of them little critters pipes up
"What language are you speaking".......... like Yanks have an accent, Pffffft!
Of course Yanks have an "accent".
Just compare the way they say Aluminium to the way 180+ other countries say it.
 

MiTasol

Chief Master Sergeant
4,467
6,143
Sep 19, 2012
Seriously though

Welcome aboard Bert

You will find some Mosquito Technical publication links in the Manuals section. Manual Index - British and do a search. I posted a partial one but I cannot see it there though about to fall asleep so maybe it is hiding from me.

I will search it out when I return home next week. It is the US Erection and Maintenance Technical Order.
 

Users who are viewing this thread